Jovan Galić je rođen u Travniku, Republika Srpska, BiH. Završio je 2007. godine integrisane studije (B.Sc. & M.Sc.) na Elektrotehničkom Fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Poslije završetka studije, zaposlen je na istom Fakultetu kao asistent i treutno je viši asistent zadužen na predmetima: Digitalne telekomunikacije, Akustika i audio tehnika, Teorija informacija i Digitalna televizija, itd.


© Katedra za telekomunikacije | Elektrotehnički fakultet | Univerzitet u Banjoj Luci | 2018