Istorijat

Katedra za telekomunikacije je formirana 1962. godine, osnivanjem redovnog studija elektrotehnike u okviru Tehničkog fakulteta u Banjoj Luci, kada je upisana i prva generacija studenata na Odsjeku za elektroniku i telekomunikacije. Veoma značajan doprinos u početnoj fazi razvoja Katedre dali su prof. dr Aleksandar Damjanović, prof. dr Tomislav Tomić, prof. dr Georgije Lukatela, prof. dr Milan D. Savić, prof. dr Ilija Stojanović i prof. dr Velimir Jovanović. Poseban značaj razvoju Katedre je dao prof. dr Đemal Kolonić, najbolji student prve generacije (1962. godine) studija elektronike i telekomunikacija i prvi diplomirani inženjer tadašnjeg Tehničkog fakulteta u Banjoj Luci. Prof. dr Đemal Kolonić je bio zaposlen na Katedri od 1966. godine, prvo u zvanju asistenta, od 1974. u zvanju docenta, a od 1984. u zvanju profesora. Osim što je bio dugogodišnji šef Katedre za telekomunikacije, bio je u po dva mandata prodekan i dekan Elektrotehničkog fakulteta.

U realizaciji nastavnih i naučno-istraživačkih aktivnosti na Katedri u početnom periodu posebno je bila značajna saradnja sa Elektrotehničkim fakultetom u Beogradu i Elektrotehničkim fakultetom u Zagrebu, a kasnije i sa Elektronskim fakultetom u Nišu i Fakultetom tehničkih nauka u Novom Sadu.

Aktivnosti Katedre

Obrazovne aktivnosti Katedre za telekomunikacije se realizuju u okviru nastave na osnovnim, master i doktorskim studijama, kojom su obuhvaćene široke oblasti žičnih i bežičnih telekomunikacionih tehnologija. Sadržaji predmeta i nastavni proces su prilagođeni potrebama telekomunikacionog tržišta za užim specijalnostima i različitim interesovanjima budućih inženjera. Fokus obrazovnih aktivnosti Katedre predstavljaju fundamentalni principi telekomunikacija, mrežne arhitekture i komunikacioni protokoli bazirani na IP tehnologijama, bežične senzorske mreže, tehnike mobilnog pozicioniranja, projektovanje i implementacija radio-frekvencijskih kola i sistema, planiranje i optimizacija radio-mreža, elektroakustika i obrada audio-signala i dr.

Pored obrazovnih, aktivnosti Katedre obuhvataju i istraživanja u oblastima:

  • konvencionalnih žičnih i bežičnih telekomunikacija,
  • bežičnih komunikacionih sistema naredne generacije,
  • pozicioniranja u bežičnim telekomunikacinim mrežama,
  • govornih komunikacija,
  • nano-scale i molekularnih komunikacija,
  • senzorskih mreža i Internet of Things protokola i aplikacija.

Nastavnici i saradnici na Katedri su u proteklom periodu bili angažovani na značajnom broju naučno-istraživačkih projekata realizovanih u saradnji sa privrednim i telekomunikacionim kompanijama, kao i u okviru WUS i TEMPUS projekata.

Laboratorije

U okviru Katedre za telekomunikacije postoje tri laboratorije: laboratorija za radio-komunikacije, laboratorija za mikrotalasnu tehniku i elektromagnetsku kompatibilnost, i laboratorija za multimedijalne telekomunikacije. U nekoliko proteklih godina, uz finansijsku pomoć Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske i kompanije “Čajavec”, nabavljeni su ključni laboratorijski instrumenti (analizatori spektra, RF mrežni analizator, analizator impedanse, logički analizator, audio-analizatori, signal-generatori, klima-komora, itd.), čime su stvoreni uslovi za naučno-istraživački rad i kvalitetno izvođenje laboratorijskih vježbi u oblasti radio-komunikacija (do 1.5 GHz). Novoformirana laboratorija za mikrotalasnu tehniku i elektromagnetsku kompatibilnost trenutno raspolaže opremom koja omogućava izvođenje laboratorijskih vježbi iz mikrotalasne tehnike. Nabavkom Faradejevog kaveza stvoren je osnovni preduslov formiranja laboratorije za elektromagnetsku kompatibilnost. Laboratorija za multimedijalne telekomunikacije formirana je 2003. godine uz finansijsku pomoć Telekoma Republike Srpske. Oprema laboratorije omogućava istraživanja u oblasti obrade multimedijalnih signala (algoritmi, standardi, prenos, kvalitet usluga), kao i simulaciju različitih mrežnih okruženja i tehnologija prenosa savremenih telekomunikacionih sistema. U okviru Katedre odnedavno se nalazi i anehoična prostorija (gluva soba) u kojoj je planirano izvođenje dijela laboratorijskih vježbi iz predmeta Elektroakustika i obrada audio signala. Oblasti istraživanja u ovom domenu su automatsko prepoznavanje govora, prije svega šapata (kontinualnog govora, izolovanih riječi), automatsko prepoznavanje emocija u govoru, automatsko prepoznavanje govornika, ispitivanje robusnosti sistema za automatsko prepoznavanje govora, ispitivanje saobraćajne buke i sl.