Ciljevi izučavanja predmeta

Proširenje osnovnog znanja iz telekomunikacija imajući posebno u vidu postupke kompresije, zapisa i prenosa poruka (kontrola grešaka).

Ishodi učenja (stečena zvanja)

Nakon položenog ispita studenti će: 1) znati da proračunavaju kapacitete osnovnih modela telekomunikacionih kanala bez memorije; 2) umijeti da konstruišu kompaktne kodove i primjenjuju osnovne algoritme kodovanja i dekodovanja konvolucionih kodova.

Sadržaj predmeta

Kratak pregled osnovnih pojmova iz Teorije informacija. Model komunikacionog sistema. Značaj i posledice II Šenonove teoreme. Kodovi za pouzdan prenos i zapis. Granice performansi savremenih telekomunikacionih sistema.

Detalji

Studijski program: Elektronika i telekomunikacije
Status predmeta: Izborni (B)
Semestar: I
Fond časova: 2+2
Broj ECTS bodova: 6

Nastavnik: prof. dr Vojin Šenk
Saradnik: as. mr Jovan Galić