Ciljevi izučavanja predmeta

Sticanje dodatnih teoretskih znanja iz radio-komunikacionih tehnologija prenosa signala u proširenom spektru (CDMA, OFDMA, SDMA) i osnovnih i primjenjenih znanja iz radio-mreža zasnovanih na ovim tehnologijama.

Ishodi učenja (stečena zvanja)

Stečena dodatna znanja o tehnikama obrade signala u radio-komunikacionim sistemima na bazi prenosa u proširenom spektru.

Sadržaj predmeta

Proširivanje i sužavanje spektra, Pseudoslučajne sekvence, Prenos u proširenom spektru metodom direktne sekvence (DS-SS), Uspostavljanje i održavanje sinhronizacije u DS-SS sistemima, Prenos u proširenom spektru frekvencijskim skakanjem (FH-SS), Uspostavljanje i održavanje sinhronizacije u FH-SS sistemima, Višestruki pristup na bazi SS (Spread Spectrum) sistema: kapacitet CDMA sistema, proračun veze CDMA sistema, ponovna upotreba kanala i međućelijske smetnje, “Near-far“ efekat. OFDMA i MIMO tehnologije.

Detalji

Studijski program: Elektronika i telekomunikacije
Status predmeta: Izborni (B)
Semestar: I
Fond časova: 2+2
Broj ECTS bodova: 6

Nastavnik: prof. dr Milan Šunjevarić
Saradnik: -