Ciljevi izučavanja predmeta

Sticanje teoretskih i primjenjenih znanja iz radio-lokacije i radio-navigacije.

Ishodi učenja (stečena zvanja)

Stečena znanja o radio-goniometriji, metodama za određivanje lokacije izvora radio talasa, metodama zemaljske i satelitske navigacije, osnvima radarske tehnike, praćenju pokretnih ciljeva i automatskoj kontroli vazdušnog saobraćaja.

Sadržaj predmeta

Metode radio-goniometrije, Određivanje geografskih koordinata - lokacije izvora radio talasa, Satelitska radio-navigacija (GPS), Pozicioniranje u celularnim mrežama, Osnovi impulsnog radara, Detekcija cilja, Princip praćenja pokretnih ciljeva, Automatska kontrola vazdušnog saobraćaja.

Detalji

Studijski program: Elektronika i telekomunikacije
Status predmeta: Izborni (B)
Semestar: I
Fond časova: 2+2
Broj ECTS bodova: 6

Nastavnik: prof. dr Milan Šunjevarić
Saradnik: as. mr Mladen Veletić