Ciljevi izučavanja predmeta

Sticanje dodatnih teoretskih znanja iz naprednih tehnika prenosa signala (prošireni spektar, OFDM, MIMO, višestruki pristup).

Ishodi učenja (stečena zvanja)

Studenti će biti osposobljeni za analizu i projektovanje savremenih radio-komunikacionih sistema zasnovanih na naprednim tehnikama prenosa signala.

Sadržaj predmeta

Prenos u proširenom spektru metodom direktne sekvence (DS-SS) i frekvencijskog skakanja (FH-SS), Kodna sinhronizacija, Višestruki pristup: kapacitet CDMA sistema, proračun veze CDMA sistema, ponovna upotreba kanala i međućelijske smetnje, “Near-far“ efekat. OFDMA i MIMO tehnologije. Radio-komunikacione mreže, tehnologije višestrukog radio-pristupa, estimacija parametara radio-kanala, ekvalizacija kanala, korelacioni prijemnik, RAKE prijemnik, modeli elektromagnetskog polja za proračun radio-veze.

Detalji

Studijski program: Elektronika i telekomunikacije
Status predmeta: Izborni (B)
Semestar: I
Fond časova: 2+2
Broj ECTS bodova: 6

Nastavnik: prof. dr Milan Šunjevarić, doc. dr Slavko Šajić
Saradnik: as. mr Jovan Galić