Ciljevi izučavanja predmeta

Cilj predmeta je da studenti ovladaju složenim tehnikama za obradu i prenos govornog signala.

Ishodi učenja (stečena zvanja)

Po uspješno položenom predmetu studenti će znati da: (1) odrede osnovne parametre govornog signala (osnovnu učestanost, formantne učestanosti); (2) uporede osnovne parametre kodera govornog signala; (3) formiraju govornu bazu izgovorenih riječi i projektuju sistem za prepoznavanje govora primjenom skrivenih Markovljevih modela, na bazi kepstralnih koeficijenata.

Sadržaj predmeta

Diskretni model za generisanje govornog signala. Percepcija govora. Određivanje osnovnih parametara govornog signala (osnovne učestanosti, formatnih učestanosti, prediktorskih koeficijenata itd.). Kodovanje i transformacija izvornog govornog signala (koderi na bazi talasnog oblika i njihove modifikacije, parametarski koderi govornog signala). Poređenje postupaka kodovanja govornog signala. Savremene tendencije u kodovanju govornog signala. Perspektive razvoja komunikacija čovjek-mašina.

Detalji

Studijski program: Elektronika i telekomunikacije
Status predmeta: Izborni (B)
Semestar: I
Fond časova: 2+2
Broj ECTS bodova: 6

Nastavnik: prof. dr Vlado Delić
Saradnik: as. mr Jovan Galić