Ciljevi izučavanja predmeta

Upoznavanje studenta sa aktuelnim tehnologijama u oblasti bežičnih i bežičnih senzorskih mreža i njihovim konkretnim realizacijama. Upoznavanje sa principima rada, arhitekturama bežičnih mreža, aplikacijama i protokolima. Osposobljavanje studenta za razumijevanje principa projektovanja bežičnih senzorskih mreža i njihove integracije u telekomunikacione mreže.

Ishodi učenja (stečena zvanja)

Da osposobi studenta: (1) za realizaciju različitih arhitektura savremenih bežičnih senzorskih mreža, (2) za realizaciju integrisanih bežičnih senzorskih mreža i drugih tipova telekomu-nikacionih mreža, (3) za rješavanje konkretnih problema u projektovanju energetski-efikasnih protokola za bežične senzorske mreže, (4) za realizaciju svih aktivnosti u planiranju i projektovanju bežičnih senzorskih mreža (izbor senzora, operativnog sistema, protokola, itd.).

Sadržaj predmeta

Pregled savremenih bežičnih mreža. Topologije bežičnih mreža. Ad-hoc i infrastrukturne mreže. WLAN. WBAN. WiMAX. Senzorske mreže. Vrste senzora i aplikacije u bežičnim senzorskim mrežama (WSN). Topologija, komponente, protokoli, rutiranje, projektovanje i konfigurisanje WSN. Pregled standarda u WSN (IEEE 802.15.4, ZigBee, Wireless-HART). Operativni sistemi u embedded WSN. Planiranje bežičnih mreža. Aspekti bezbjednosti i pouzdanosti bežičnih mreža. Internet of Things (IoT) arhitekture i aplikacije. Projektovanje IoT mreža.

Detalji

Studijski program: Elektronika i telekomunikacije
Status predmeta: Izborni (B)
Semestar: I
Fond časova: 2+2
Broj ECTS bodova: 6

Nastavnik: prof. dr Gordana Gardašević
Saradnik: Milica Lekić, dipl.inž.el