Ciljevi izučavanja predmeta

(1) Da studentima pruži temeljna znanja u oblasti telekomunikacionih sistema. (2) Da studentima dâ dobre temelje za kurseve iz telekomunikacija na kasnijim godinama studija. (3) Da studentima dâ jaku osnovu za razumijevanje principa projektovanja savremenih telekomunikacionih sistema.

Ishodi učenja (stečena zvanja)

Nakon uspješno završenog kursa, studenti će biti u stanju da: (1) primjenjuju stečena teorijska i praktična znanja u analizi i modelovanju telekomunikacionih sistema, (2) navedu i opišu različite sisteme prenosa i njihove parametre, (3) navedu i opišu telekomunikacione standarde, protokole i usluge u savremenim telekomunikacionim sistemima, (4) objasne rad telekomunikacionih komponenata i uređaja, (5) koriste stečena znanja i vještine za projektovanje savremenih telekomunikacionih sistema.

Sadržaj predmeta

Modeli za analizu telekomunikacionih sistema. Principi i tehnike multipleksiranja i demultipleksiranja signala u prenosu. Modeli i parametri vodova za prenos. Kablovski sistemi prenosa. Karakteristike vodova za prenos (vazdušni, simetrični, koaksijalni). Sinhroni digitalni hijerarhijski (SDH) sistemi prenosa. Primjena kodovanja u sistemima za prenos signala; namjena kodovanja, linearni, nelinearni i višenivovski linijski kodovi. Sistemi za prenos podataka. Uvod u radio-difuzne i satelitske sisteme. Telekomunikacioni standardi i protokoli. Telekomunikacione usluge. Telekomunikacioni terminali.

Detalji

Studijski program: Elektronika i telekomunikacije
Status predmeta: Obavezan (T)
Semestar: V
Fond časova: 2+1+1
Broj ECTS bodova: 5

Nastavnik: prof. dr Gordana Gardašević
Saradnik: Boris Malčić