Ciljevi izučavanja predmeta

(1) Da studentima pruži temeljna znanja u oblasti telekomunikacionih mreža i protokola. (2) Da studentima dâ dobre temelje za kurseve iz telekomunikacija na kasnijim godinama studija. (3) Da studentima dâ jaku osnovu za razumijevanje principa projektovanja savremenih telekomunikacionih mreža i protokola.

Ishodi učenja (stečena zvanja)

Nakon uspješno završenog kursa, studenti će biti u stanju da: (1) primjenjuju stečena teorijska i praktična znanja u analizi i modelovanju telekomunikacionih mreža, (2) navedu i opišu različite tipove mreža i mrežnih tehnologija, (3) navedu i opišu telekomunikacione standarde, mrežne arhitekture, interfejse, protokole i usluge u savremenim telekomunikacionim mrežama, (4) koriste stečena znanja i vještine za projektovanje savremenih telekomunikacionih mreža.

Sadržaj predmeta

Modeli komunikacija. Načini prenosa podataka. Osnove mreža na bazi komutacije kola. Mreže bazirane na komutaciji paketa. Klasifikacija i funkcije mreža. Osnovne topologije telekomunikacionih mreža. LAN i WAN topologije. Bežični LAN. Token Ring. FDDI. Arhitekture savremenih telekomunikacionih mreža. Arhitektura IEEE 802.11 mrežnih topologija. Ad-hoc mreže. IEEE 802.16 WiMAX. Poređenje standarda i tehnologija bežičnih mreža. Bežične senzorske mreže. Internet of Things. Mreže sljedeće generacije-NGN. Kognitivne mreže.

Detalji

Studijski program: Elektronika i telekomunikacije
Status predmeta: Obavezan (T)
Semestar: VI
Fond časova: 2+1+1
Broj ECTS bodova: 5

Nastavnik: prof. dr Gordana Gardašević
Saradnik: Milica Lekić, dipl.inž.el