Ciljevi izučavanja predmeta

(1) Ovladavanje osnovnim tehnikama i tehnologijama koje predstavljaju bazu za realizaciju savremenih i budućih bežičnih komunikacionih mreža. (2) Sticanje baznog znanja za praćenje viših kurseva iz oblasti bežičnih komunikacija na II ciklusu studija.

Ishodi učenja (stečena zvanja)

Po uspješno završenom kursu, studenti će: (1) steći osnovna znanja o generisanju, osobinama i primjeni sekvenci u telekomunikacijama, (2) ovladati principima rada i sinhronizacijom sistema sa proširenim spektrom, (3) steći osnovna znanja iz savremenih tehnika prenosa (OFDM , MC-CDMA, MIMO, UWB).

Sadržaj predmeta

Binarne sekvence u telekomunikacijama. Tehnike prenosa u proširenom spektru: Direktna sekvenca (DS), frekvencijsko skakanje (FH). Metode sinhronizacije u vremenu i po frekvenciji. Kodna sinhronizacija. Ekvalizacija kanala. Feding. Osnovni principi radio-relejne tehnike. Višestruki pristup i principi mobilnih komunikacija. Ortogonalno frekvencijsko multipleksiranje (OFDM). MIMO tehnika. Ultra širokopojasni prenos (UWB).

Detalji

Studijski program: Elektronika i telekomunikacije
Status predmeta: Obavezan (T)
Semestar: VII
Fond časova: 2+1+2
Broj ECTS bodova: 5

Nastavnik: doc. dr Slavko Šajić
Saradnik: as. mr Jovan Galić