Ciljevi izučavanja predmeta

(1) Da studentima pruži teorijska i praktična znanja u oblasti radio-relejnih komunikacija. (2) Da studentima dâ jaku polaznu osnovu koja će im omogućiti da napreduju ka složenijim inženjerskim problemima u daljem školovanju i praksi.

Ishodi učenja (stečena zvanja)

Po uspješno završenom kursu, studenti će biti u stanju da: (1) opišu konfiguraciju radio- relejne veze, (2) navedu tipove antena, uređaja i diverziti konfiguracija. (3) Urade proračun kvaliteta i raspoloživosti radio-relejne veze. (4) Urade proračun interferencije i frekvencijsko planiranje. (5) Urade analizu propagacije radio-talasa u radio-relejnim sistemima. (6) Primjene stečena znanja i vještine za projektovanje pouzdane radio-relejne veze po unaprijed postavljenim zahtjevima.

Sadržaj predmeta

Model radio-relejnih komunikacija. Raspodjela frekvencija u mikrotalasnom opsegu (radio- frekvencijski plan). Karakteristike prenosnog medijuma (refrakcija, difrakcija, refleksija, slabljenje usljed kiše). Usmjerene antene i reflektori. Radio-relejni predajnik. Radio- relejni prijemnik. Radio-relejne veze sa i bez repetitora. Radio-relejne mreže. Hipotetička referentna veza. Planiranje radio-relejne trase. Matematička analiza fedinga. Ravni, selektivni i feding usled kiše. Prostorni, frekvencijski i kombinovani diverziti. Proračun radio-relejne veze. Proračun kvaliteta radio-relejne veze. Troposketer komunikacije. Satelitske komunikacije.

Detalji

Studijski program: Elektronika i telekomunikacije
Status predmeta: Izborni (T)
Semestar: VIII
Fond časova: 2+1+2
Broj ECTS bodova: 6

Nastavnik: prof. dr Branislav Todorović
Saradnik: -