Ciljevi izučavanja predmeta

Ovladavanje osnovnim principima radio tehnike i elektronskim sklopovima koji se koriste u radio tehnici, u cilju sticanja neophodnog predznanja za slušanje naprednih kurseva iz bežičnih komunikacija.

Ishodi učenja (stečena zvanja)

Po uspješno završenom kursu, studenti će znati: (1) Način funkcionisanja i proračun baznih sklopova koji se koriste u radio tehnici, (2) princip rada radio predajnika, (3) vrste i principe rada radio prijemnika, (4) osovne parametere antena, (5) izmjere osnovne parametre radio-komunikacionog sistema.

Sadržaj predmeta

Podjela spektra. Šum i smetnja. Arhitektura radio-predajnika i radio-prijemnika. Osnove RF pojačavača i mješači. Faktor šuma i osjetljivost radio prijemnika. Selektivnost. Intermodulaciona izobličenja. Sintezatori frekvencija i oscilatori. Modulatori i demodulatori. Osnovne mreže za prilagođenje, Parametri antena. Ulazna kola radio prijemnika. Automatska regulacija pojačanja. Mjerenje osnovnih parametara radio predajnika i radio prijemnika. Domet radio-komunikacije. Elektromagnetska kompatibilnost.

Detalji

Studijski program: Elektronika i telekomunikacije
Status predmeta: Obavezan (T)
Semestar: VI
Fond časova: 2+1+1
Broj ECTS bodova: 5

Nastavnik: doc. dr Slavko Šajić
Saradnik: Boris Malčić