Ciljevi izučavanja predmeta

(1) Da studentima pruži kvalitetno obrazovanje u oblasti optičkih telekomunikacija (komponente, tehnike prenosa signala, prostiranje EM talasa kroz optička vlakna, tipovi optičkih vlakna, slabljenje i disprezija signala u optičkim vlaknima, optički izvori i prijemnici i projektovanje optičkog linka). (2) Da studentima dâ dobre temelje za kurseve iz ove oblasti na višem nivou. (3) Da studentima dâ jaku polaznu osnovu koja će im omogućiti da napreduju ka složenijim inženjerskim problemima u daljem školovanju i praksi.

Ishodi učenja (stečena zvanja)

Nakon uspješno završenog kursa, studenti će biti u stanju da (1) objasne princip rada fizičkog sloja optičkih telekomunikacionih sistema, (2) objasne fizikalne fenomene koji se javljaju prilikom prostiranja signala kroz optičko vlakno, (3) primjenjuju stečeno znanje za rješavanje inženjerskih problema iz ove oblasti, (4) projektuju optički link tačka-tačka uzimajući u obzir sve efekte koji se javljaju tokom prostiranja signala kroz optičko vlakno.

Sadržaj predmeta

Razvoj optoelektronskih telekomunikacionih sistema. Osobine svjetlosti. Zračna i modalna teorija. Propagacija optičkog signala, slabljenje, efekti disperzije. Nelinearna propagacija i nelinearna izobličenja. Kerrov efekt, nelinearna disperzija. Solitonski prenos. Optički multipleksni sistemi. Tipovi optičkih vlakana: multimodna, jednomodna, sintetička optička vlakna. Optički predajnici: karakteristike lasera i fotodiode. Sprežnici, izolatori i cirkulatori, multiplekseri i filtri. Optička pojačavači sa dopiranim vlaknom, poluprovodnički optički pojačavači i Ramanovi pojačavači. Optički prijemnici: PiN i lavinske diode. Optički prostorni komutatori: statički i dinamički. Tehnike modulacije i demodulacije. Proračun snage optičkog linka. Projektovanje optičkog linka tačka-tačka.

Detalji

Studijski program: Elektronika i telekomunikacije
Status predmeta: Obavezan (T)
Semestar: VII
Fond časova: 2+1+2
Broj ECTS bodova: 6

Nastavnik: prof. dr Gordana Gardašević
Saradnik: Milica Lekić, dipl.inž.el