Ciljevi izučavanja predmeta

(1) Da studentima pruži osnovna znanja iz telekomunikacija (modulacije – analogne, digitalne, impulsne modulacije; realni telekomunikacioni kanali; optimalni i prilagođeni prijemnik; višestruki pristup telekomunikacionim resursima; sinhronizacija; osnovi kriptografije). (2) Da studentima dâ dobre temelje iz osnova telekomunikacija i pripremi ih za kurseve iz telekomunikacija na višem nivou. (3) Da studentima dâ jaku polaznu osnovu iz praktičnog rada u laboratoriji koja će im omogućiti da napreduju ka složenijim inženjerskim problemima i oblicima praktičnog rada u kasnijim godinama studija.

Ishodi učenja (stečena zvanja)

Nakon uspješno završenog kursa, studenti će biti u stanju da: (1) navedu i objasne tipove analognih modulacionih postupaka i njihove karakteristike, (2) navedu i objasne osnovne tipove digitalnih modulacionih postupaka, (3) navedu i objasne tipove impulsnih modulacionih postupaka i njihove karakteristike, (4) opišu karateristike realnih telekomunikacionih kanala, (5) objasne različite postupke sinhronizacije u telekomunikacijama.

Sadržaj predmeta

Analogne modulacije (amplitudske i ugaone). Uvod u digitalne modulacije (amplitudske, frekvencijske i fazne). Impulsne modulacije. Realni telekomunikacioni kanali (linijski prenos i radio prenos). Optimalni i prilagođeni prijemnik. Principi multipleksiranja (frekvencijski, vremenski i kodni multipleks). Sinhronizacija (sinhronizacija nosioca, bitska sinhronizacija, kodna sinhronizacija, sinhronizacija rama). Osnovi pojmovi iz kriptografije.

Detalji

Studijski program: Elektronika i telekomunikacije
Status predmeta: Obavezan
Semestar: V
Fond časova: 2+2+1
Broj ECTS bodova: 6

Nastavnik: doc. dr Slavko Šajić
Saradnik: Milica Lekić, dipl.inž.el