Ciljevi izučavanja predmeta

(1) Da studentima pruži osnovna znanja iz telekomunikacija (model telekomunikacionog sistema; realni signali u telekomunikacijama i njihove karakteristike; diskretizovanje analognih signala; izvor poruke i kodovanje izvora; prenos signala u osnovnom opsegu). (2) Da studentima dâ dobre temelje iz osnova telekomunikacija i pripremi ih za naredni kurs iz telekomunikacija. (3) Da studentima dâ jaku polaznu osnovu iz praktičnog rada u laboratoriji koja će im omogućiti da napreduju ka složenijim oblicima praktičnog rada u kasnijim godinama studija.

Ishodi učenja (stečena zvanja)

Nakon uspješno završenog kursa, studenti će biti u stanju da: (1) opišu model telekomunikacionog sistema i objasne ulogu pojedinih blokova u modelu, (2) urade spektralnu analizu determinističkih i slučajnih signala, (3) navedu tipove realnih signala u telekomunikacijama i njihove karakteristike, (4) urade diskretizaciju analognih signala, (5) analiziraju prenos signala u osnovnom opsegu i uticaj šuma i izobličenja u prenosu.

Sadržaj predmeta

Model telekomunikacionog sistema. Signali i njihove karakteristike (korelacija; konvolucija; Furijeova transformacija; analiza slučajnih signala u vremenskom i frekvencijskom domenu; stacionarnost i ergodičnost; jedinice koje se koriste u prenosu signala; kriterijumi za ocjenu kvaliteta prenosa signala). Realni signali u telekomunikacijama (analogni signali – govorni signal, muzički signal, televizijski signal; diskretni signali – binarni signali, M-arni signali; linijski kodovi). Diskretizovanje analognih signala (diskretizovanje po vremenu; diskretizovanje po amplitudi; greška usljed kvantizacije). Izvor poruke (diskretni izvori; količina informacije; entropija; kodovanje izvora; analogni izvori). Prenos signala u osnovnom opsegu (karakteristike kanala; šum u kanalu; kapacitet kanala; kodovanje kanala; odlučivanje; izobličenja u prenosu – linearna, nelinearna, intermodulaciona; uticaj širine propusnog opsega na prenos signala).

Detalji

Studijski program: Elektronika i telekomunikacije
Status predmeta: Obavezan
Semestar: IV
Fond časova: 2+2+1
Broj ECTS bodova: 6

Nastavnik: doc. dr Slavko Šajić
Saradnik: Milica Lekić, dipl.inž.el