Ciljevi izučavanja predmeta

(1) Upoznavanje studenta sa aktuelnim tehnologijama u oblasti radarske tehnike. (2) Upoznavanje sa principima rada elektronskih uređaja čija je osnovna namjena daljinsko otkrivanje prisustva i mjerenje koordinata objekta u prostoru posredstvom elektromagnetskih talasa.

Ishodi učenja (stečena zvanja)

Po uspješno završenom kursu, studenti će znati: (1) osnove funkcionisanja radarskih sistema, (2) najvažnije tehnologije na kojim se bazira rad aktuelnih i budućih radarskih sistema, (3) da planiraju, projektuju i integrišu radar u složene elektronske sisteme za detekciju i lociranje objekata u prostoru.a

Sadržaj predmeta

Radar kao generalisani radio-lokacioni sistem. Primene radara u vojnoj, građanskoj i naučnoj oblasti. Principi rada radara. Radarski koordinatni sistem. Domet radara i radarska jednačina. Doplerova frekvencija. Osnovne karakteristike radarske atene. Rezoluciona ćelija radara. Šum u prijemnom kanalu radara (termički šum, klater, šum cilja, statistički modeli šuma). Verovatnoća detekcije i verovatnoća lažnog alarma kod radara. Sekundarni radari (pitač, odgovarač).

Detalji

Studijski program: Elektronika i telekomunikacije
Status predmeta: Izborni (T)
Semestar: VIII
Fond časova: 2+1+2
Broj ECTS bodova: 6

Nastavnik: doc. dr Slavko Šajić
Saradnik: Boris Malčić