Ciljevi izučavanja predmeta

(1) Ovladavanje osnovnim znanjima neophodnim za razumijevanje principa telekomunikacija. (2) Sticanje osnovnih znanja iz izvornih i zaštitnih kodova.

Ishodi učenja (stečena zvanja)

Po uspješno završenom kursu studenti će biti u stanju da: (1) Opišu ulogu pojedinih blokova u detaljnoj blok šemi telekomunikacionog sistema. (2) Odrede entropiju izvora informacija sa diskretnim alfabetom bez memorije. (3) Odrede efikasnost osnovnih algoritama kompresije podataka. (4) Opišu prednosti i nedostatke pojedinih postupaka modulacije. (5) Navedu osnovne postupke zaštitnog kodovanja. (6) Navedu osnovne postupke linijskog kodovanja.

Sadržaj predmeta

Osnovna i detaljna blok šema telekomunikacionog sistema. Veličine i jedinice koje se koriste kod prenosa signala. Spektralna analiza determinističkih signala (Furijeov red, Furijeova transformacija). Diskretizacija signala u vremenskom domenu. Teorema odmjeravanja. Diskretizacija signala u amplitudskom domenu. Odnos signal-šum kvantovanja. Pregled osnovnih modulacionih postupaka (amplitudska i ugaona modulacija). Količina informacija. Entropija. Statističko kodovanje. Prva Šenonova teorema. Algoritmi kompresije podataka (Hafman, Šenon-Fano, Lempel-Ziv). Modeli diskretnog kanala i kapacitet kanala. Zaštitno kodovanje. Druga Šenonova teorema. Osnovna primjena teorije informacija u kriptografiji. Pregled postupaka linijskog kodovanja.

Detalji

Studijski program: Računarstvo i informatika
Status predmeta: Obavezan
Semestar: IV
Fond časova: 2+1+1
Broj ECTS bodova: 5

Nastavnik: doc. dr Slavko Šajić
Saradnik: Boris Malčić