Ciljevi izučavanja predmeta

(1) Da studentima pruži temeljna znanja u oblasti multimedijalnih telekomunikacija i protokola. (2) Da studentima dâ dobre temelje za kurseve iz telekomunikacija na kasnijim godinama studija. (3) Da studentima dâ jaku osnovu za razumijevanje principa projektovanja i realizacije multimedijalnih telekomunikacija i odgovarajućih protokola.

Ishodi učenja (stečena zvanja)

Nakon uspješno završenog kursa, studenti će biti u stanju da: (1) primjenjuju stečena teorijska i praktična znanja u analizi i modelovanju multimedijalnih telekomunikacija, (2) navedu i opišu multimedijalne i korisničke zahtjeve i multimedijalne sisteme, (3) navedu i opišu različite multimedijalne protokole, (4) primjene metode digitalne obrade signala za analizu, obradu i prenos multimedijalnih informacija, (5) koriste stečena znanja i vještine za projektovanje i realizaciju savremenih multimedijalnih telekomunikacija.

Sadržaj predmeta

Multimedijalni komunikacioni modeli. Multimedijalni korisnički i mrežni zahtjevi. Multimedijalni terminali. Tehnologije multimedijalnog umrežavanja. Distribuirani multimedijalni sistemi. Multicasting. Pregled osnovnih karakteristika IP-baziranih multimedijalnih komunikacija. Protokoli za opis medija (SAP, SDP), Internet Media Guides (IMG), media streaming (RTSP), Session Initiation Protocol (SIP). Koncepti projektovanja i arhitekture protokola. Primjeri protokola za realizaciju specifičnih aplikacija (SIP- bazirane usluge, multimedijalne usluge i dr.).

Detalji

Studijski program: Elektronika i telekomunikacije
Status predmeta: Izborni (T)
Semestar: VIII
Fond časova: 2+1+2
Broj ECTS bodova: 6

Nastavnik: prof. dr Gordana Gardašević
Saradnik: as. mr Mladen Veletić