Ciljevi izučavanja predmeta

(1) Da studentima pruži osnovna teorijska i praktična znanja iz oblasti mikrotalasne tehnike. (2) Da studentima dâ dobre temelje za kurseve iz ove oblasti na višem nivou. (3) Da studentima dâ jaku polaznu osnovu koja će im omogućiti da napreduju ka složenijim inženjerskim problemima u daljem školovanju i praksi.

Ishodi učenja (stečena zvanja)

Po uspješno završenom kursu, studenti će biti u stanju da: (1) navedu i opišu osnovne strukture za vođenje mikrotalasa, (2) primjenjuju stečeno znanje i demonstriraju vještine za njihovu analizu, sintezu, kao i primjenu u realizaciji složenijih mikrotalasnih sklopova, (3) primjenjuju Smitov dijagram pri analizi/projektovanju mikrotalasnih kola, (4) objasne talasne parametare i koriste stečeno znanje za primjenu talasnih parametara u analizi i projektovanju mikrotalasnih kola.

Sadržaj predmeta

Uvod. Karakteristike mikrotalasa. Prostiranje po vodovima. Karakteristični parametri transmisionih linija. Smitov dijagram i njegove primjene u analizi mikrotalasnih kola. Tehnike za rješavanje problema prilagođenja kod mikrotalasnih kola. Klasični vodovi, koaksijalni vod – karakteristike, vrste, primjene. Planarne transmisione linije – opšte karakteristike i tipovi. Mikrostrip linija (konstrukcija, osnovni principi, karakteristike, tipovi, diskontinuiteti, analiza i sinteza). Talasovodi. Talasne matrice i primjene u analizi mikrotalasnih kola. Zračenje EM talasa.

Detalji

Studijski program: Elektronika i telekomunikacije
Status predmeta: Izborni (T)
Semestar: VIII
Fond časova: 2+2+1
Broj ECTS bodova: 6

Nastavnik: doc. dr Jugoslav Joković
Saradnik: Boris Malčić