Ciljevi izučavanja predmeta

(1) Upoznavanje studenta sa aktuelnim tehnologijama u oblasti mobilnih radio-komunikacija. (2) Upoznavanje sa principima rada celularnih mreža, višestrukim pristupom, arhitekturama mobilnih mreža, servisima i protokolima. (3) Osposobljavanje studenta za projektovanje i proračun mobilne veze (pokrivanje, frekvencijski plan, upravljanje mobilnošću).

Ishodi učenja (stečena zvanja)

Po uspješno završenom kursu, studenti će znati: (1) osnove funkcionisanja mobilnih telekomunikacionih sistema, (2) najvažnije tehnologije na kojim se bazira rad aktuelnih i budućih mobilnih sistema, (3) planirati i proračunavati parametre dijelova mobilnih mreža, (4) vršiti integraciju novih elemenata mobilne mreže.

Sadržaj predmeta

Osnovni principi celularnih mreža. Osnovne komponente mobilne mreže (korisnička oprema, bazna stanica, kontroler radio-pristupa, komutacioni centar mobilne veze). Osnovni parametri mobilnih mreža (područje pokrivanja, tehnike višestrukog pristupa, mobilnost, protokoli, Horizontalni i vertikalni hendover, telekomunikacione usluge, kvalitet usluga - QoS) Osnovni protokoli i interfejsi u mobilnim mrežama (internet protokol verzije 4 i 6). Metode višestrukog pristupa (FDMA, TDMA, CDMA, OFDMA). Istokanalne i međućelijske smetnje. Upravljanje resursima. Upravljanje mobilnošću (preusmeravanje veze). Planiranje i proračun mobilnih mreža. Aspekti bezbednosti i pouzdanosti mobilnih mreža. Osnovne karakteristike aktuelnih (GSM, UMTS) i budućih tehnologija (LTE).

Detalji

Studijski program: Elektronika i telekomunikacije
Status predmeta: Izborni (T)
Semestar: VII
Fond časova: 2+1+2
Broj ECTS bodova: 6

Nastavnik: prof. dr Gordana Gardašević
Saradnik: Boris Malčić