Ciljevi izučavanja predmeta

Osnovni cilj predmeta je upoznavanje studenata sa principima generisanja, obrade i prenosa digitalnih televizijskih signala. Predmet je koncipiran na evropskom standardu za digitalno televizijsko emitovanje, DVB, i u njemu se obrađuje široka familija DVB-x standarda, kao i njihova veza sa multimedijalnom kućnom platformom, MHP.

Ishodi učenja (stečena zvanja)

Nakon ovog kursa studenti će imati dovoljno znanja da se uključe u postupak digitalizacije televizijskog prenosa, nezavisno od medijuma koji se koristi. Takođe će moći da izvrše procjene neophodnih resursa za realizaciju takvih prenosa.

Sadržaj predmeta

Principi dizajna modernih digitalnih telekomunikacionih sistema. Modifikacije tehnike impulsne kodne modulacije (delta modulFormiranje pokretne slike. Analogni televizijski signal. Akvizicija i obrada audio i video signala. Digitalni video i audio. Kompresija video i audio signala. Digitalni interface-i. Formiranje multipleksa i transportnog stream-a. Uslovi prenosa u digitalnoj televiziji. Kanalsko kodovanje. Razvoj evropskih, DVB, standarda. Digitalna terestrijalna televizija i COFDM. Proračun protoka u televizijskom kanalu. Satelitski prenos i obračun linka. DVB standardi prve i druge generacije, zaštitno kodovanje i vrste modulacija prema DVB standardima. IPTV.

Detalji

Studijski program: Elektronika i telekomunikacije
Status predmeta: Izborni
Semestar: VIII
Fond časova: 2+2+1
Broj ECTS bodova: 6

Nastavnik: doc. dr Jugoslav Joković
Saradnik: as. mr Jovan Galić