Ciljevi izučavanja predmeta

(1) Da studenti usvoje inženjerske principe projektovanja optimalnog digitalnog telekomunikacionog sistema. (2) Objasniti osnovne metode sinhronizacije. (3) Predstaviti digitalno modulisane signale u konstelacionom dijagramu.

Ishodi učenja (stečena zvanja)

Po uspješno završenom kursu studenti će biti u stanju da: (1) Izgrade inženjerski pristup realizaciji digitalnih telekomunikacionih sistema. (2) Realizuju i subjektivno ocijene tehnike neuniformnog kvantovanja. (3) Objasne suštinu i dubinu naizgled jednostavne Šenonove jednačine za kapacitet kanala. tj. kako prilagoditi dizajn sistema zahtjevima korisnika poruke uz optimalno iskorišćenje resursa koji im stoje na raspolaganju. (4) Razvrstaju tipove digitalnih modulacionih postupaka pomoću konstelacionog dijagrama. (5) Opišu i poredbeno analiziraju osnovne postupke linijskog kodovanja.

Sadržaj predmeta

Principi dizajna modernih digitalnih telekomunikacionih sistema. Modifikacije tehnike impulsne kodne modulacije (delta modulacija, delta-sigma modulacija, diferencijalna PCM). Tehnike neuniformnog kvantovanja ("μ" i "A" karakteristika kompresije). Digitalna kompresija. Digitska sinhronizacija. Sinhronizacija rama. Linijsko kodovanje ("AMI", "HDB3", "CMI"). Regeneracija digitalnog signala. Digitalni modulacioni postupci. Vjerovatnoća greške pri prenosu digitalno modulisanih signala.

Detalji

Studijski program: Elektronika i telekomunikacije
Status predmeta: Obavezan
Semestar: VI
Fond časova: 2+1+1
Broj ECTS bodova: 5

Nastavnik: doc. dr Slavko Šajić
Saradnik: as. mr Jovan Galić