Ciljevi izučavanja predmeta

(1) Da studentima pruži osnovna znanja o predajnim i prijemnim antenama, i o prostiranju radio-talasa. (2) Da studentima da dobre temelje iz praktičnog rada u laboratoriji. (3) Da studentima da dobru osnovu za analizu i sintezu antena, i izvješti ih za analizu i sintezu antena primjenom antenskog softvera.

Ishodi učenja (stečena zvanja)

Po uspješno završenom kursu, studenti će biti u stanju da: (1) prepoznaju, formulišu i rješavaju osnovne inženjerske probleme koji zahtijevaju znanja iz antena, (2) rješavaju osnovne inženjerske probleme koji zahtijevaju znanja iz prostiranja radio-talasa, (3) izmjere osnovne parametre antena, (4) koriste antenski softver za analizu i sintezu antena.

Sadržaj predmeta

Osnovna teorija antena. Izotropni radijator i parametri antena. Metode analize i sinteze. Hercov dipol. Ram antena. Hajgensov radijator. Tanke žičane antene. Antenski nizovi. Levak antene. Reflektorske antene. Antene sočiva. Prorezne antene. Štampane antene. Slabljenje radio-talasa u slobodnom prostoru. Površinski talas. Troposferski talas. Uticaj atmosfere na prostiranje. Difrakcija talasa. Prostiranje talasa kroz jonosferu.

Detalji

Studijski program: Elektronika i telekomunikacije
Status predmeta: Izborni (T)
Semestar: VII
Fond časova: 2+1+2
Broj ECTS bodova: 6

Nastavnik: prof. dr Milan Šunjevarić
Saradnik: -